FORRETNINGS-BETINGSEL FOR LOKAL REVISION

Gældende fra 1. januar 2023

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for 

 

enhver ydelse, uanset karakter og omfang, fra Lokal Revision, medmindre de  udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.


Nærværende forretningsbetingelser gælder, uanset om aftalen er indgået via e-mail, telefax, telefon eller på anden vis.
Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til ydelsen fra kundens side, anført i f.eks. kundens ordreafgivelse, udbudsmateriale eller i kundens indkøbsbetingelser, er ikke bindende for Lokal Revision, medmindre Lokal Revision udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig  indforstået med vilkårene, herunder at disse indebærer en fravigelse af nærværende forretningsbetingelser.
Tilbud er bindende for Lokal Revision i 14 dage fra tilbuddets dato at regne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.


Opgavens afgrænsning

og udførelse


 

Lokal Revision forpligter sig til at levere en kvalificeret ydelse til aftalt tid og i aftalt omfang.

Medmindre andet er anført i aftalebrevet, er alle datoer, som Lokal Revision har angivet, alene skønsmæssige. Lokal Revisions ydelser er beskrevet i aftalebrevet.


Stemmer Lokal Revisions  ordrebekræftelse/aftalebrev ikke overens  med kundens bestilling, skal kunden straks reklamere. I modsat fald vil kunden være bundet af ordrebekræftelsens/ aftalebrevets indhold.


Såfremt Lokal Revision udfører andet arbejde for kunden end det, som specifikt er anført i aftalebrevet, da skal Lokal Revision være berettiget til særskilt honorar for dette arbejde.


Lokal Revision opbevarer egne arbejdspapirer, elektronisk materiale og dokumentation for opgavens udførelse i 5 år.

Kundens originale
dokumenter tilbageleveres senest ved opgavens afslutning, hvorefter Lokal Revision ikke har ansvar for opbevaring mv.

Kvalitetskontrol


 

Lokal Revision er medlem af FSR - danske revisorer, som stiller krav til revisionsvirksomhedernes etiske og kvalitetsmæssige standard.

Lokal Revision er desuden omfattet af den danske revisorlovgivnings og FSR - danske revisorers regler om klageadgang over revisorer.


Lokal Revision er omfattet af  Revisortilsynets kontrol og overholder de til enhver tid gældende standarder for vores arbejde samt krav til revisorers efteruddannelse.Tavshedspligt

 

Alle medarbejdere i Lokal Revision er omfattet af tavshedspligt, således at enhver oplysning, som Lokal Revision modtager i forbindelse med 
løsning af en opgave, bliver anset som fortrolig.
Elektronisk kommunikation


 

Lokal Revision er ikke ansvarlig for tab eller skade, der måtte opstå som følge af
anvendelse af elektroniske data, internet, programmer o.l.

Parterne er indforstået med, at elektronisk kommunikation kan være usikker, og at oplysninger og data kan blive ødelagt, og at meddelelser og informationer kan komme til uvedkommendes kendskab.


Lokal Revision er ikke ansvarlig for tab eller skade, der måtte opstå som følge af
anvendelse af elektroniske data, internet, programmer o.l.

Fortrolighed


 

Parterne er forpligtet til at behandle alt materiale og alle oplysninger herunder konklusionen på den leverede ydelse fortroligt.


Lokal Revision eller vores aftalepart må ikke offentligt omtale hinanden eller ydelsen uden den anden parts forudgående skriftlige aftale.

Inden offentliggørelse af dokumenter, rapporter eller lignende, der bærer vores firmanavn, skal offentliggørelsen godkendes af Lokal Revision.


Bestemmelsen om fortrolighed finder ikke anvendelse på materiale og oplysninger mv., som er oplyst i medfør af et lovmæssigt krav, en dom, en kendelse eller lignende.

Honorarberegning og betaling

 

Honorar for udført arbejde beregnes normalt på baggrund af medgået tid og de til enhver tid fastsatte timesatser for partnere og medarbejdere, der har udført opgaven.


Med mindre der er aftalt et fast honorar, er Lokal Revisions angivelse af honoraret udtryk for et skøn.


Såfremt Lokal Revision har angivet et honorar ved aftaleindgåelsen, så bygger det på de forudsætninger, som parterne har angivet i aftalebrevet.

Det følger heraf, at selv om der er aftalt et fast honorar for ydelsen, er Lokal Revision berettiget til i følgende situationer at foretage korrektioner af det beregnede honorar:
a) Forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret.

b) Forudsætningerne var ikke korrekte eller fuldstændige.

c) Omstændighederne jf. a) og b) kan tilskrives kunden eller forhold, som kunden er ansvarlig for.


Opgaverelaterede omkostninger og udlæg refunderes af kunden.


Der faktureres normalt efter opgavens afslutning. Ved større opgaver og ved opgaver, der tidsmæssigt strækker sig over en længere periode, faktureres der løbende for det udførte arbejde.


Betalingsbetingelser er 8 dage netto.


Fakturering sker som udgangspunkt elektronisk via e-mail.


Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente svarende til 1,2 % pr.  påbegyndt kalendermåned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato, indtil beløbet krediteres Lokal Revisions konto i Lokal Revisions pengeinstitut.


Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning i honoraret, og kunden kan ikke udøve tilbageholdelsesret eller nægte betaling pga. forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete ydelse eller noget andet krav.


Lokal Revision er berettiget til at fastsætte
kreditmaksimum for kunden, der på ethvert tidspunkt ensidigt kan ændres eller ophæves af Lokal Revision.


Ansvarsbegrænsning


 

Lokal Revision er ansvarlig for det udførte arbejde i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, men med følgende begrænsninger:


Lokal Revision påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel eller benytter den af Lokal Revision leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen.


Kunden forpligter sig til at godtgøre Lokal Revisions forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som Lokal Revision med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod Lokal Revision som følge af kundens misligholdelse af aftalen.


Lokal Revision er ikke ansvarlig for indhold af mundtlige rapporteringer eller udkast til ydelser, som efterfølgende bliver erstattet af
færdiggjorte ydelser.


Lokal Revisions ansvar omfatter ikke forhold, som ikke kunne forudses på tidspunktet for arbejdets  udførelse/aftalebrevets indgåelse.


Lokal Revisions ansvar for rådgivningsydelser er beløbsmæssigt begrænset til tre gange det honorar (ekskl. moms), som kunden har betalt for
den pågældende ydelse.


Såfremt kunden ikke har betalt for den pågældende ydelse, kan der ikke rettes noget krav mod Lokal Revision.


Lokal Revision er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader eller andet økonomisk konsekvenstab, herunder blandt andet tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste, driftstab eller tab af data.


Lokal Revision kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af
falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Lokal Revision.


Konstaterer kunden fejl og mangler ved  ydelsen, skal kunden straks skriftligt  reklamere til Lokal Revision med  specifikation af de mangler, der gøres gældende.

Hvidvaskregler og databeskyttelse


 

Lokal Revision skal bl.a. indhente identitets- og kontroloplysninger samt sikre nødvendig legitimation ved etablering af kundeforholdet.

I henhold til hvidvasklovgivningen skal Lokal Revision oplyse om de regler, der gælder for behandling af personoplysninger.


Lokal Revision skal bl.a. indhente identitets- og kontroloplysninger samt sikre nødvendig legitimation ved etablering af  kundeforholdet. Ved mistanke om
hvidvask eller terrorfinansiering vil vi indhente dokumenter og registreringer vedrørende foretagne yderligere undersøgelser.


De oplysninger, Lokal Revision har indhentet, vil i fælles interesse blive opbevaret så længe, Lokal Revision vurderer at have behov for det, dog
iht. lovgivning minimum 5 år.


Ved ophør af engagementet, vil oplysningerne normalt blive slettet efter 5 år.


Kunden har mulighed for at bede 
om indsigt i de registrerede oplysninger, og kunden har ret til at få korrigeret eventuelle fejlagtige oplysninger.

Identitetsoplysninger

 

Lokal Revision er i henhold til hvidvaskloven forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om kundens identitet.


Lokal Revision videregiver ikke personoplysninger til tredjemand uden kundens godkendelse. Lokal Revision kan været forpligtet til at videregive oplysninger om kundeforholdet mv. til SØIK.


Undersøgelses- og underretningspligt


Lokal Revision er underlagt en undersøgelses- og underretningspligt


Lokal Revision er underlagt en undersøgelses- og underretningspligt vedrørende kundens transaktioner, midler eller aktiviteter, hvor Lokal Revision har mistanke om eller rimelig grund til at mene, at transaktioner, midler eller aktiviteter har eller har haft tilknytning til hvidvask eller
finansiering af terrorisme.


Det gælder eksempelvis komplekse eller usædvanligt store transaktioner og transaktionsmønstre set i forhold til
kunden samt transaktioner, der har forbindelse til lande eller territorier, hvor risikoen for tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme
antages at være forøget. I de tilfælde hvor en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering ikke kan afkræftes, er Lokal Revision forpligtet til at
underrette Hvidvasksekretariatet (SØIK).

Persondata


 

Lokal Revision skal bl.a. indhente identitets- og kontroloplysninger samt sikre nødvendig legitimation ved etablering af kundeforholdet.

I forbindelse med den aftalte ydelse, vil Lokal Revision indsamle og behandle persondata i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning,
herunder databeskyttelsesloven og EU’s generelle forordning om databeskyttelse.
Kunden er forpligtet til at indgå en databehandleraftale, når Lokal Revision er databehandler.


Lokal Revision er dataansvarlig for de persondata, der indsamles om kunden for at opfylde krav i eksempelvis bogførings- og hvidvaskloven, og i forbindelse med personoplysninger, som måtte opstå i forbindelse med aftaleindgåelsen.


Omhandler den aftalte ydelse  erklæringsarbejde omfattet af revisorloven (eksempelvis revision, udvidet gennemgang, review og assistance med
opstilling), herunder eksempelvis erklæringsarbejde med opstilling af regnskaber og skattemæssige opgørelser og digitale indberetninger, vil
Lokal Revision være dataansvarlig for de persondata, der indsamles i denne forbindelse.


Er der aftalt rådgivning inden for eksempelvis budgettering, finansiering, køb/salg af virksomhed, generationsskifte, rekonstruktioner og konkurs, valg af virksomhedsform, iværksætteri og virksomhed i udlandet, vil Lokal Revision også være dataansvarlig for de persondata, som indsamles.


Omhandler aftalen ydelserne bogføring, lønbogholderi, opstilling af regnskaber og skattemæssige opgørelser uden erklæring, hvori der indgår persondata, vil Lokal Revision være databehandler.


Databehandleraftalen vil indgå som et bilag til denne aftale.


I forbindelse med kombineret ydelse, hvor Lokal Revision er henholdsvis dataansvarlig og databehandler, vil databehandleraftalen være gældende for den del af ydelsen, hvor Lokal Revision er databehandler.


Lokal Revision har udarbejdet en privatlivspolitik om behandling af persondata for personer, som Lokal Revision ikke har individuel kontakt med, herunder kundens medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere m.fl. Lokal Revision privatlivspolitik findes på Lokal Revisions hjemmeside.


Det er op til kunden at informere dennes medarbejdere, kunder m.fl. om Lokal Revisions privatlivspolitik.


Registreredes rettigheder:
Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Kunden har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Lokal Revision behandler om kunden, samt en
række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse): Kunden har ret til at få urigtige oplysninger om kunden selv rettet.


Ret til sletning: I særlige tilfælde har kunden ret til at få slettet oplysninger om kunden inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling: Kunden har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af kundens personoplysninger begrænset.


Hvis kunden har ret til at få begrænset behandlingen, må Lokal Revision fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring – med kundens samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige
samfundsinteresser.


Ret til indsigelse: Kunden har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af kundens personoplysninger.
Kunden kan også gøre indsigelse mod behandling af oplysninger til direkte markedsføring.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet/dataflytning): Kunden har i visse tilfælde ret til at modtage kundens personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Kunden kan læse mere om sine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.


Der henvises til www.datatilsynet.dk.

Lovvalg og værneting

 

Lokal Revisions ydelser og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.


Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af aftalebrevet og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole og med Retten ved Lokal Revisions hovedkontor som aftalt værneting.


Databehandleraftale


Lokal Revision er underlagt en undersøgelses- og underretningspligtBaggrund for databehandleraftalen
Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når databehandleren foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.


Aftalen er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger
og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale.


Databehandleraftalen og aftalebrevet er indbyrdes afhængige, og kan ikke opsiges særskilt. Databehandleraftalen kan dog – uden at opsige hovedaftalen jf. aftalebrevet – erstattes af en anden gyldig databehandleraftale.


Denne databehandleraftale har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler mellem parterne, herunder i aftalebrevet.


Denne databehandleraftale frigør ikke databehandleren for forpligtelser, som efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning direkte er pålagt databehandleren.


Personoplysninger omfattet af aftalen
Denne aftale omfatter alle typer af personoplysninger, som er nødvendige i forbindelse med aftalen med parterne, herunder CPR-numre, navne
(både kundens medarbejdere og kundens kunder), fagforening, pension og kontonumre osv.
Yderligere kan databehandlingen omfatte følsomme og specielle personoplysninger omfattet af artikel 9-10 i Databeskyttelsesforordningen,
såfremt det et nødvendigt i forhold til behandlingens formål.
Kategorien af registrerede vil primært omfatte den dataansvarliges medarbejdere, og afhængig af opgaven, også den dataansvarliges kunder eller
associerede.
Indsamling af personoplysninger sker for, at databehandleren kan opfylde sine forpligtelser, som følger af hovedaftalen.


Databehandlingens formål og omfang
Databehandlerens behandling af personoplysninger, herunder omfang, sker med henblik på opfyldelse af indholdet i aftalebrevet.


Opbevaringsperiode
Behandlingen af personoplysninger i henhold til denne databehandleraftaler, vil blive opbevaret indtil de aftalte ydelser, som fremgår af
aftalebrevet, er blevet udført.


Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder
Den dataansvarlige er ansvarlig for at sikre, at behandlingen af personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen,
databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret og disse bestemmelser.
Den dataansvarlige har ret og pligt til at træffe beslutninger om, til hvilke(t) formål og med hvilke hjælpemidler, der må ske behandling af
personoplysninger med.
Den dataansvarlige er ansvarlig for, blandet andet, at sikre, at der er et lovligt behandlingsgrundlag for behandlingen af personoplysninger, som
databehandleren instrueres i at foretage.


Databehandleren handler efter instruks
Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser,
jf. art 28, stk. 3, litra a.
Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter databehandlerens mening er i strid med
databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret. Efterfølgende instruks kan også gives af den dataansvarlige, mens der sker behandling af personoplysninger, men instruksen skal altid være dokumenteret og opbevares skriftligt, herunder elektronisk, sammen med disse bestemmelser.


Fortrolighed
Databehandleren sikrer, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til de personoplysninger, der behandles på vegne af den dataansvarlige. Adgangen til oplysningerne skal derfor straks lukkes ned, hvis autorisationen fratages eller udløber.
Der må alene autoriseres personer, for hvem det er nødvendigt at have adgang til personoplysningerne for at kunne opfylde databehandlerens
forpligtelser overfor den dataansvarlige.
Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, har forpligtet sig til
fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
Ambrosia Group ApS · Aftalebrev af 29. december 2022 12
This document has esignatur Agreement-ID: 639fb1MPXrq248999401
Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de relevante medarbejdere er underlagt ovennævnte tavshedspligt.


Behandlingssikkerhed
Databehandleren iværksætter implementerer alle foranstaltninger, som er nødvendige i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32,
under hensyn til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostninger og den pågældende behandlings karakter, omfang og sammenhæng
og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder.
Derudover skal databehandleren bistå den dataansvarlige med vedkommendes overholdelse af den dataansvarliges forpligtelse efter
forordningens artikel 32, ved bl.a. at stille den nødvendige information til rådighed for den dataansvarlige vedrørende de tekniske og
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren allerede har gennemført i henhold til forordningens artikel 32, og al anden
information, der er nødvendig for den dataansvarliges overholdelse af sin forpligtelse efter forordningens artikel 32.Databehandleraftale


Forsat


Anvendelse af underdatabehandlere
Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2 og 4, for at gøre brug af en
anden databehandler (underdatabehandler).
Databehandleren må således ikke gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandler) til opfyldelse af databehandleraftalen uden
forudgående specifik eller generel skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige. Databehandleren har den dataansvarliges generelle godkendelse
til at gøre brug af underdatabehandlere.
Ved ændring af underdatabehandlere, skal databehandleren senest 30 dage før underdatabehandleren udskiftes, meddele den dataansvarlige, at
sådan en udskiftning finder sted. Dataansvarlig har mulighed for at gøre indsigelse mod sådan en udskiftning, hvis den dataansvarlige har
saglige grunde hertil.
Når databehandleren har den dataansvarliges generelle eller specifikke godkendelse til at gøre brug af en underdatabehandler, sørger
databehandleren for at pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i denne
databehandleraftale, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der
navnlig stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en
sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen.
Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver databehandleren fuldt ansvarlig over for den
dataansvarlige for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser.
Den dataansvarlige har ved databehandleraftalens ikrafttræden godkendt anvendelsen af underdatabehandlere. Oversigt over
underdatabehandlere, som anvendes af databehandleren, kan rekvireres hos databehandleren.


Overførsel af oplysninger til tredjelande/internationale organisationer
Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, herunder for så vidt angår overførsel
(overladelse, videregivelse samt intern anvendelse) af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, medmindre det
kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den
dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige
samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a.
Enhver overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer skal altid ske i overensstemmelse med
databeskyttelsesforordningens Kapitel V.


Bistand til den dataansvarlige
Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og
organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes
rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel III.
Databehandleren bistår den dataansvarlige med at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i medfør af
databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for
databehandleren, jf. art 28, stk. 3, litra f. I denne forbindelse kan Databehandleren fakturere sine administrative omkostninger i et 1 til 1 forhold
til den dataansvarlige.


Underretning om brud på persondatasikkerheden
Databehandleren underretter uden unødig forsinkelse den dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på
persondatasikkerheden hos databehandleren eller en eventuel underdatabehandler.
Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske senest 24 timer efter, at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at
den dataansvarlige har mulighed for at efterleve sin eventuelle forpligtelse til at anmelde bruddet til tilsynsmyndigheden indenfor 72 timer.


Sletning og tilbagelevering af oplysninger
Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling forpligtes databehandleren til, efter den dataansvarliges valg, at slette eller tilbagelevere alle
personoplysninger til den dataansvarlige, samt at slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller national ret foreskriver opbevaring af
personoplysningerne.
Ambrosia Group ApS · Aftalebrev af 29. december 2022 13
This document has esignatur Agreement-ID: 639fb1MPXrq248999401
Såfremt andet ikke er aftalt, vil databehandleren efter aftalens afslutning, slette personoplysningerne efter 30 dage, medmindre dansk lov kræver
andet.


Tilsyn og revision
Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise databehandlerens overholdelse af databeskyttelsesforordningens artikel
28 og denne aftale, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af
den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige.
Såfremt den dataansvarlige ønsker at foretage tilsyn, skal den dataansvarlige altid give databehandleren et varsel på mindst 30 dage i sådan
forbindelse.
Såfremt databehandleren eller underdatabehandleren har fået udstedt en sikkerhedserklæring (efter anerkendt international standard), som
beskriver sikkerhedsforholdene hos databehandleren/underdatabehandleren, skal den dataansvarlige først se sig til tilfreds med disse.
Den dataansvarlige afholder alle omkostninger i forbindelse med tilsyn hos databehandleren samt i forhold til underdatabehandlere, herunder er
Databehandleren berettiget til at fakturere den dataansvarlige med sin sædvanlige timetakst for alt databehandlerens arbejdstid, som sådan tilsyn
måtte medføre for databehandleren, ligesom den dataansvarlige hæfter for eventuel betaling til underdatabehandleren.
Databehandleren er forpligtet til at give tilsynsmyndigheder, som efter gældende lovgivning har adgang til den dataansvarliges eller
databehandlerens faciliteter, eller repræsentanter, der optræder på tilsynsmyndighedens vegne, adgang til databehandlerens fysiske faciliteter
mod behørig legitimation.


Ikrafttræden og ophør
Denne aftale træder i kraft ved begge parters underskrift på aftalebrevet.
Aftalen kan af begge parter kræves genforhandlet, hvis lovændringer eller uhensigtsmæssigheder i aftalen giver anledning hertil, og så længe
disse andre bestemmelser ikke direkte eller indirekte strider imod Bestemmelserne eller forringer den registreredes grundlæggende rettigheder
og frihedsrettigheder, som følger af Databeskyttelsesforordningen.
Opsigelse af databehandleraftalen kan ske i henhold til de opsigelsesvilkår, inkl. opsigelsesvarsel, som fremgår af hovedaftalen.
Aftalen er gældende, så længe behandlingen består. Uanset hovedaftalens og/eller databehandleraftalens opsigelse, vil databehandleraftalen
forblive i kraft frem til behandlingens ophør og oplysningernes sletning hos databehandleren og eventuelle underdatabehandlere.